Nationalnyckeln

The Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna

This is a private 'fan page'. Official web site: http://www.nationalnyckeln.se/en/

Jag har sparat (länkar till) diverse information kring Nationalnyckeln och Artprojektet i allmänhet: Om Nationalnyckeln på svenska The Encyclopedia - in English press mailväxling t.o.m. oktober Facebook-grupp: NÄTVERKET BEVARA NATIO... projektets bakgrund (länkuppdatering 171121) Rolf Annerbergs utredning yttranden m.m. ur debatten

Below, you find various material pertaining to the Encyclopedia and the government-initiated study of the Taxonomy Initiative presented in June 2012, and to a 'community petition' with Avaaz.

 • Några händelser 2012-2014:
  • 2012. Artprojektets finansiering och mål hade alltmer ihärdigt ifrågasatts från olika utgångspunkter. En "utredning" presenterades vid midsommar och trots att det var semester utbröt en upprörd debatt i press och sociala medier. NÄTVERKET BEVARA NATIONALNYCKELN TILL SVERIGE FLORA OCH FAUNA startades. Förslagen i Alliansregeringens höstbudget (budgeten för 2013) blev nedskärning med 20 miljoner. Under höst och vinter 2012 blev åtskilliga biologer mer Facebook-vana för att kunna följa debatten. NATIONALNYCKELN BEHÖVS! var ett Facebook-evenemang med målet att få alla som vill bevara Nationalnyckeln (och museistödet, och Artprojektet!) att agera nu, t.ex.
   >> skriva på Avaaz-uppropet (se nedan)
   >> prata med politiker och politiskt sakkunniga på alla nivåer (behövs fortfarande ...)
   Riksdagen klubbade i december en budgetnedskärning med 10 miljoner för hela Artprojektet, samt lämnade ifrån sig makten över projektet till regeringen.
   Avaaz-uppropet "Namninsamling till stöd för fortsatt utgivning av bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna (förkortad NN)" överlämnades till regeringen 19/12 2012 (1181 hade skrivit under).
  • 2013. SLU fick av regeringen fria händer att fördela nedskärningen. Jag är inte helt säker på hur fördelningen i slutänden blev - har sett olika uppgifter (och antydningar).
  • 2014. S+MP-regeringens höstbudget (budgeten för 2015) innehåller en budgetförstärkning med 15 miljoner för Artprojektet, och Nationalnyckeln och stödet till de biologiska museerna nämns särskilt.
   Från SLU och ArtDatabankens ledning har ingen entusiasm synts till möjligheten att fortsätta Nationalnyckeln i den form den har, och man försöker på olika sätt få så fria händer som möjligt att fördela tillskottet.
   Hur budgeten ser ut efter riksdagens behandling vet vi förstås inte.
   SLU sorterar under (och får sitt regleringsbrev från) Landsbygdsdepartementet, som från 1/1 2015 uppgår i Näringsdepartementet.
   Stor tillströmning av nya medlemmar till NÄTVERKET BEVARA NATIONALNYCKELN TILL SVERIGE FLORA OCH FAUNA under november, också från övriga Norden.
 • Noteringar fram till 2013-01-13:
  • 2013-01-13: På torsdag 17/1 väntas ett regeringsbeslut. Det blir spännande att se vilka som har mod och förmåga att släppa fördomarna, öppna ögonen, kolla fakta, tänka själva.
   Åtskilliga ytterligare debattartiklar har publicerats på bloggar, i fackpress och rikspress sedan jag senast uppdaterade den här listan (många länkas här: Facebook-gruppen NÄTVERKET BEVARA NATIONALNYCKELN...).
   Riksdag och regering har fått skrivelser och öppna brev (ett av dem gällde Avaaz-uppropet, som samlade 1181 namn; det överlämnades 19 december 2012 till Landsbygdsministern bl.a., här är följebrevet). Strax därpå intervjuades Landsbygdsministern i UNT (UNT desinformerar igen 22/12 2012: inga nyheter, men dessvärre gamla felaktigheter som funnits med i utredningsdirektiv, utredning, proposition etc och som vederlagts gång på gång i den allmänna debatten och av sakkunniga). Detta är ganska häpnadsväckande. Läs och begrunda.
   Kanske är ministerns källa någon på ArtDatabanken. Jag såg en del förbryllande oklara formuleringar under "Frågor och svar" på Nationalnyckelns sida senaste veckan. Till min förvåning skymtade myten om det billiga digitala alternativet där: vaga och motstridiga formuleringar (liknande dem i Rolf Annerbergs utredning), lätta att läsa som att digital publicering motsvarande Nationalnyckeln är möjlig trots redan beslutad nedskärning, och att det är bokpublicering som är dyrt.
   Att en nedläggning av Nationalnyckeln skulle möjliggöra besparingar som kan bekosta digital spridning av Artprojektets resultat är en myt, och har som sagts vederlagts åtskilliga gånger. Den myten kan ändå komma att avgöra regeringsbeslutet - om ansvarig minister inte vågar möta personal, folkrörelser och medborgare som har synpunkter, och inte följer debatten i press och sociala medier, inte läser brev och skrivelser han får, och kollegerna samtidigt inte har kunskap och kurage nog för att stå emot och ifrågasätta.
  • 2012-10-15: Vad svarade partierna?
  • 2012-10-04 SVT Östnytt: Artprojektets bokserie utrotningshotad
  • 2012-09-20. Nedläggningshotat - samtidigt kommer ännu en bok som får lovord: benfiskarna (del 15). Alla Sveriges fiskar samlade i Nationalnyckeln
  • Facebook-event: NATIONALNYCKELN BEHÖVS!

Press och bloggar

↓ next ↓

Upprop - namninsamling

↓ historik ↓

Historik - kring Artprojektets och Nationalnyckelns framväxt

↓ utredningen ↓
 • Riksdagens beslut om motion 2002/03:MJ431 Biologisk mångfald
 • SOU 2005:94 "Kunskap för biologisk mångfald - inventera mera eller återvinn kunskapen?" (direktiven till utredningen, "Kommittédirektiv 2004:144, Kunskapsuppbyggnad om de biologiska förhållandena i Sverige", börjar på s. 269).
  - ur texten: En viktig och omfattande kunskapsuppbyggnad sker utanför vetenskapssamhälle, lärosäten och myndigheter i form av lokal och/eller traditionell kunskap, kunskap hos ideella organisationer och amatörbiologer, samt kunskap inom näringslivet och hos brukare. Denna kunskap ingår och är viktig i detta sammanhang. Som exempel kan nämnas den kunskap som är en förutsättning för att kunna sköta våra ängs- och hagmarker och de landskapsfloror som genom lokal kunskap hos ideella botanister har kunnat sammanställas för en rad landskap runt om i Sverige. Andra exempel är webbplatser som Svalan och Artportalen vilka genom modern informationsteknik sammanställer lokal kunskap hos enskilda ornitologer om bl.a. fågelarters förekomst och utbredning runt om i Sverige.
 • Andreas Carlgren, Miljöminister, Uppsala 2 maj 2007. -- UTDRAG UR TALET:
  " ... - tack Torleif Ingelög, du är den eldsjäl som lyckats driva fram den här succén.
  Generationer av svenskar kommer att kunna njuta av Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Men framför allt kommer framtida generationer att ha en betydligt bättre kunskap och kännedom om Sverige natur och alla dess arter. 50 000 arter beskrivna inom 20 år.
  Det är en vetenskaplig gärning som öppnar en ny värld för allmänhet, naturvårdare och beslutsfattare. Jag ser fram emot att fylla mina bokhyllor med dessa 125 band..." - ...(läs mer)
 • 2008-06-23 UNT Niklas Skeri Kritisk medarbetare fick sparken - Det skar sig mellan Tora Stenbeck Straarup och den gubbiga ledningen som brann för projektet men som inte hade kunnandet om hur det skulle skötas.. Hon arbetade som marknadsassistent för Nationalnyckeln och var kritisk mot hur arbetet leddes.

Utredningen 2012

↓ svar på utredningen

Svaren på utredningen

↓ ur debatten ↓

Annat ur debatten, främst i nätverket på Facebook

NÄTVERKET BEVARA NATIONALNYCKELN TILL SVERIGE FLORA OCH FAUNA

 • NÄTVERKETS KRAVLISTA
 • NATIONALNYCKELN LEVERERAR! En genomgång av påståendena om låg utgivningstakt, och jämförelser med andra verk (inklusive ett diagram).
 • Så här kommenterar världens främsta insekts-bokförläggare, Peder Skou på Apollo Books i Danmark, en vol av Nationalnyckeln (NN):
  Lepidoptera: Lasiocampidae – Lymantriidae / Fjärilar: Ädelspinnare – tofsspinnare. By N. Hydén. 2006. 28 x 23 cm. 480 pages. Illustrated throughout in colour.
  ISBN91-88506-58-4. Price excl. postage € 54.00 / US$ 72.00 / DKK 360.00.
  This volume covers 144 species of the families Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Notodontidae, Nolidae, Arctiidae and Lymantriidae. It may be new to many moths enthusiasts, that Nolidae now also include the genera Nycteola, Bena, Pseudoips and Earias. The colour illustrations of the adult moths are the best ever published on this planet! A marvelous book at a very moderate price!
  [Arne Moberg]

 • Digital version skulle bli dyrare - och är ej föreslagen. UTREDAREN ROLF ANNERBERG FÖRESLÅR INTE ENDAST EN NEDLÄGGNING AV NATIONALNYCKELN I BOKFORM – I ANNERBERGS FÖRSLAG FINNS INTE HELLER EN DIGITAL VERSION AV NATIONALNYCKELN PÅ NÄTET! // ... //
  Med utredningens förslag upphör produktionen av Nationalnyckelns innehåll både för bokverket och för kommande digitala versioner!
  - ...(mer) [Jan-åke Winqvist 13 juli]

 • "Vissa forskare". Jag vill här peka på en begraven hund som finnas någonstans i utredarens informationskanaler. // Nationalnyckeln bedöms ha varit mindre framgångsrik som följd av kraftiga eftersläpningar i utgivningstakten, höga kostnader och en begränsad spridning.
  //...// Varifrån har han fått en så negativ inställning? //...// Bland annat har vissa forskare ifrågasatt nyttan av utgivningen av Nationalnyckeln och menat att forskningsmedel kan användas för annan mer angelägen forskning. Nationalnyckeln har inte lyckats etablera sig som ett nationellt referensverk och huvudkanal för information om Sveriges alla arter.
  ...varifrån han fått detta att nyckeln inte lyckats etablera sig... etc, och varför dessa "vissa forskare" fått // genomslag hos utredaren. Påståendena är ju grundlösa!
  - ...(mer) [Stefan Ericsson den 14 juli]

 • Två av Lars Christerssons mot Nationalnyckeln kritiska artiklar i Uppsala Nya Tidning (UNT):
  2006-01-10 Christersson: "Ser ingen att kejsaren är naken"
  2008-07-01 Christersson: "Jättelikt propagandajippo"
 • 2012-07-11 Artdatabanken: - Återigen kan man konstatera hur /.../ Artdatabanken konsekvent undviker att nämna bokverket Nationalnyckeln vid namn när man uttalar sitt stöd för "Artprojektet", eller protesterat mot nedskärningar på 20 miljoner. Mot bakgrund av avslöjandet i Uppsala Nya Tidning (UNT) att även ledningen (åtminstone delar av den) på Artdatabanken verkat för en nedläggning av Nationalnyckeln är detta inte konstigt. /.../ [9 augusti /TP]

 • Nu har tydligen alla remissvar inkommit och blivit offentliga. Intressant är att även den stora andelen svar från ej särskilt inbjudna till hearingen 29:e juni nu öppet redovisas OCH den sammanställning av namninsamlingen på Artdatabankens hemsida med 4848 namnunderskrifter som SLU först inte villa släppa till landsbygdsdepartementet! Svaren från alla privatpersoner är mest talande och intressanta - här talar man rakt ur hjärtat och framför både känslomässiga och förnuftsmässiga skäl för att behålla Natonalnyckeln som bokverk och gärna komplettera den - inte ersätta den - med en digital version. Dessa uppfattningar är enhälliga i alla inlägg jag hittills hunnit läsa och kan inte detta kallas en folkstorm vet jag inte vad som kan kallas folkstorm. Att efter denna massiva opinionsyttring från både forskare, föreningar och allmänhet har jag svårt att se hur stadsmakterna skall kunna genomdriva en nedläggning av Nationalnyckeln med ansiktet i behåll. Det vore en ren och skär skandal. [4 september /TP]

 • Ang. Stockholms Universitets svar
 • OM HANDLÄGGNINGEN HOS DEPARTEMENTET AV YTTRANDET FRÅN NÄTVERKET