Nationalnyckeln till Sveriges fauna och flora

>> ENGLISH

Nationalnyckeln ingår i Artprojektet - en framtidssatsning för biologisk mångfald, mot biologisk analfabetism! Nationalnyckeln är en del av det svenska Artprojektet. http://www.nationalnyckeln.se.
Det här är en 'fan page', helt fristående från Artprojektet och Nationalnyckeln.

  • S+MP-regeringens budget för 2015 återställer med råge budgeten för Artprojektet. Nationalnyckeln och stödet till de biologiska museerna nämns särskilt.
  • Ledningen för SLU och ArtDatabanken däremot är ännu fast i nedläggningstänkande. Under hösten har media och prenumeranter gång på gång fått besked att nu har sista delen av Nationalnyckeln kommit.
  • Hur budgeten ser ut efter riksdagens behandling vet vi förstås inte.
  • ArtDatabanken strävar efter att få använda budgetförstärkningen till annat. Bl.a. vill man omdefiniera namnet "Nationalnyckeln" till att avse annat än bokverket. Man har även tillskrivit regeringskansliet om detta.
  • SLU sorterar under (och får sitt regleringsbrev från) Landsbygdsdepartementet, som från 1/1 2015 uppgår i Näringsdepartementet.

NÄTVERKET BEVARA NATIONALNYCKELN TILL SVERIGE FLORA OCH FAUNA är en Facebook-grupp till stöd för bokverket Nationalnyckeln (sedan sommaren 2012; medlemsantalet är nu över 2500). Där finns mängder av information (länkar till artiklar, remissyttranden med mera) och kommentarer.
Utanför Facebook finns ett personligt urval av sådant i min NN-infosida (uppdaterad till c:a mitten av oktober 2012, mer sporadiska tillägg senare).

'Biologisk mångfald' eller 'biodiversitet' är vanliga uttryck i politiken och i olika målsättningstexter. Det stannar vid ord så länge politiska och ekonomiska makthavare på alla nivåer är biologiska analfabeter. Biologisk mångfald kräver folkbildning - men också specialister (taxonomer).

Detta insåg (S)-miljöminister Kjell Larsson. Det är tack vare honom, och tack vare det goda samarbetet mellan S och MP, som riksdagen tog det framsynta beslutet att satsa på ett rejält kunskapslyft genom forskning, samlingsarbete och Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna.

Svenska artprojektet (som bedrivs sedan 2002 av Artdatabanken) har påtagligt ökat antalet kända arter - men också intresset för och kunskapen om växter och djur hos allmänheten. Nationalnyckeln ger också underlag till interaktiv kunskapsspridning. Varje ny volym gör att kunskapen ökar bland amatörtaxonomer, vilket leder till ökad rapportering på ArtDatabankens artportal. [Ingemar Berglund, stf GD, HaV]

Viktigt för framgången har varit långsiktig finansiering samt ett helhetsgrepp på forskning, samlingsvård och popularisering av resultat.
Forskarna behöver museer där det finns kompetent personal som tar hand om insamlade exemplar, som katalogiserar och vårdar samlingarna. Utan museistödet från Artprojektet saknar många museer resurser för att behålla kompetensen.
Genom det långsiktiga samarbetet mellan forskare, redaktörer och illustratörer har Nationalnyckeln internationell toppklass; den är populärvetenskap i ordets allra bästa bemärkelse: hög vetenskaplig halt, OCH lättillgängligt. Den fungerar både för forskare världen över och för svenska dagis- och skolbarn.


Nationalnyckeln förenar vetenskaplig tyngd och precision med begriplighet
och skönhet.

Nationalnyckeln - ett fullt flygfärdigt resultat av svensk spetskompetens
Målet är att presentera alla arter som lever i Sverige.
Bokuppslag + framsida
Framsida (med skyddsomslag) + typiskt uppslag
De första 9 böckerna
15 delar har publicerats
(de första 9 på bilden!).

Hittills utgivna delar

Hur man beställer

Bestämningsnycklar

Nycklarna är tvåspråkiga, och ofta rikt illustrerade.
Exempel på tvåspråkig nyckel
Fjärilsnyckeln - svenska i vänsterspalten, engelska i högerspalten
Fjärilsnyckeln: närbild
Detaljbild av högerspalten
En bit av den engelskspråkiga högerspalten i blomflugenyckeln
Tvåspråkig nyckel till blomflugor (Syrphidae) - högerspalten är på engelska

Artbeskrivningar och illustrationer

Nationalnyckeln är på svenska, med en sammanfattning på engelska. Alla texter ska både vara vetenskapligt korrekta, informativa och begripliga för en intresserad allmänhet. Många har lovordat resultaten (se t.ex. notis från april 2012: Stefan Lovén-medaljen 2012 till Malin Strand).
Tack vare projektets långsiktighet kan författarna / specialisterna samarbeta effektivt med de vetenskapliga illustratörerna. Några av dem tecknar, andra använder fotografiska specialtekniker; på Nationalnyckelns webb presenteras de illustrationstekniker som används.
Exempel på beskrivning och illustration (plogjärnsrockan, i boken om broskfiskar)
Plogjärnsrockan presenteras med två bilder.
Exempel på illustration och engelsk sammanfattning (från boken om långhorningar)
Exempel på illustration och engelsk sammanfattning ('Key facts') från långhorning (Cerambycidae)

Utbredning - kartor

Kartan finns ofta tillsammans med beskrivning, bild(er) och utbredningstext, men ibland tillsammans med kartor för närstående arter. Hela den nordiska utbredningen redovisas.
Exempel på utbredningsuppgifter och engelsk sammanfattning
Nordisk utbredning för blomflugan Helophilus affinis, samt engelsk sammanfattning.
Exempel på kartsida
Kartsida från fjärilsboken.

Sidan delvis uppdaterad 14-11-23. - De översta fyra bilderna har lånats, utan tillstånd, från http://www.nationalnyckeln.se/.
Ansvarig för detta & för sidan i övrigt: Magdalena Agestam. De övriga fotona har Torbjörn Petersson ställt till förfogande.